موضوع فعالیت شرکت

فعاليت اصلی شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارتست از هر گونه سرمایه گذاری از طریق خرید و فروش سهام و ایجاد مشارکت در شرکتها و موسسات مالی و اعتباری و اخذ هر گونه تسهیلات از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در داخل کشور و گسترش و ایجاد شعب در داخل و خارج کشور و بطور کلی هر گونه عملیات مرتبط با موضوع فعالیت شرکت. در حال حاضر عمده فعالیت شرکت معطوف به خرید و فروش سهام و پس از آن سرمایه گذاری در شرکت های فعال در بازار سرمایه می باشد.

تاریخچه

شرکت در تاریخ ۱۳۷۲/۵/۳ با نام شرکت خدمات مدیریت و مهندسی سدید تدبیر (سهامی خاص) تاسیس و تحت شماره ۹۸۶۷۳ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۲/۷/۸ به شرکت مهندسی سدید تدبیر (سهامی خاص) و به موجب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲ به شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر (سهامی خاص) تغییر نام آن به ثبت رسیده است.

دکتر رضا یارمحمدی
دکتر رضا یارمحمدی نایب رییس هیئت مدیره
دکتر محمد رحمتی
دکتر محمد رحمتیمدیرعامل و عضو هیئت مدیره